Սուրբ Պատարագի աղոթքները գրաբար
Սուրբ Պատարագի աղոթքները գրաբար

Խորհրդակատարութիւն Ս. Պատարագի
Պատրաստութիւն
Եթէ պատարագիչը Եպիսկոպոս է, հանդիսապէս մտնելիս `դպիրները երգում են.

Շարական ԴՁ.
Դպր. – Հրաշափառ Աստուած եւ միշտ բարեխնամող, որ յառաջգիտութեամբ զփրկութիւն Հայաստանեայց սկզբնաւորեալ, ի Պարթեւական մեղապարտ ազգէն Լուսաւորիչ մեզ շնորհեցեր. վասն որոյ բարեխօսութեամբ սորա, Փրկիչ, կեցո՛ զմեզ, այժմ եւ ի քո յահաւոր գալստեանն:
Երգ զգեստաւորման
Դպր. – Խորհուրդ խորին, անհաս, անսկիզբն, որ զարդարեցեր զվերին պետութիւնդ, ի
յառագաստ անմատոյց լուսոյն, գերապանծ փառօք զդասըս հրեղինաց:
Անճառահրաշ զօրութեամբ, ստեղծեր զԱդամ` պատկեր տիրական. եւ նազելի փառօք զգեստաւորեցեր ի դրախտն Ադենի` տեղի բերկրանաց:
Չարչարանօք քո սուրբ Միածնիդ` նորոգեցան արարածք ամենայն, եւ վերստին մարդն անմահացաւ, զարդարեալ ի զգեստ անկողոպտելի:
Թագաւոր երկնաւոր, զԵկեղեցի քո անշաըրժ պահեա՛. եւ զերկրպագուս անուանըդ քում պահեա՛ ի խաղաղութեան:

Առաջի աստիճանաց
Պ Եւ վասն Սրբուհւոյ Աստուածածնին, Տէր, ընկա՛լ զաղաչանս մեր եւ կեցո՛ զմեզ:
Ս Սուրբ զԱստուածածինն եւ զամենայն սուրբս բարեխօս արասցուք առ Հայր ի յերկինս, զի կամեցեալ ողորմեսցի, եւ գթացեալ կեցուսցէ զարարածս իւր: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Պ Ընկալ, Տէր, զաղաչանս մեր բարեխօսութեամբ Աստուծածնին անարատ ծնողի միածնի Որդւոյ քոյ, եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց (ու որոց այսօր է յիշատակ), լուր մեզ, Տէր, եւ ողորմեա, ներեա, եւ թող զմեղս մեր: Արժանաւորեա զոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Որդւոյ, եւ ընդ սուրբ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:
Պ Խոստովանիմ առաջի Աստուծոյ, եւ սրբուհւոյ Աստուածածնին, եւ առաջի ամենայն սրբոց, եւ առաջի ձեր հարք եւ եղբարք, զամենայն մեղս, զոր գործեալ եմ: Քանզի մեղայ խորհրդով, բանիւ եւ գործով, եւ ամենայն մեղօք, զոր գործեն մարդիկ, մեղայ, մեղայ: Աղաչեմ զձեզ` խնդրեցէք վասն իմ յԱստուծոյ զթողութիւն:
Ս Ողորմեսցի քեզ, Աստուած հզօրն, եւ թողութիւն շնորհեսցէ ամենայն յանցանաց քոց, անցելոյն եւ այժմուս, եւ յառաջիկայէն փրկեսցէ զքեզ, եւ հաստատեսցէ յամենայն գործս բարիս, եւ հանգուսցէ զքեզ ի հանդերձեալ կեանս:
Պ Ամէն. Ազատեսցէ եւ զձեզ մարդասէրն Աստուած, եւ թողցէ զամենայն յանցանս ձեր: Տացէ ժամանակ ապաշխարելոյ եւ գործելոյ զբարիս: Ուղղեսցէ եւ զառաջիկայ կեանս ձեր շնորհօք սուրբ Հոգւոյն, հզօրն եւ ողորմածն, եւ նմա փառք յաւիտեանս. Ամէն:
Ս Յիշեսջիր և զմեզ առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ:
Պ Յիշեալ լիջիք առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ:

Սաղմոս ՂԹ
Դպր. Աղաղակեցէ՛ք առ Տէր, ամենայն երկիր. ծառայեցէ՛ք Տեառն ուրախութեամբ:
Մտէ՛ք առաջի նորա ցնծութեամբ. ծաներո՛ւք զի նա է Տէր Աստուած մեր:
Նա արար զմեզ եւ ոչ մեք էաք. մեք ժողովուրդք եւ խաշն արօտի նորա:
Մտէ՛ք ընդ դրունս նորա խոստովանութեամբ. եւ օրհնութեամբ ի յարկս նորա:
Խոստովան եղերուք Տեառն. եւ օրհնեցէ՛ք զանուն նորա:
Քաղցր է Տէր, յաւիտեան է ողորմութիւն նորա. ազգէ մինչեւ յազգ է ճշմարտութիւն նորա:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:
Ս Սուրբ եկեղեցեաւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց եւ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Պ Ի մէջ տաճարիս եւ առաջի ասուածընկալ եւ պայծառացեալ սուրբ նշանացս եւ սուրբ տեղւոյս խոնարհեալ երկիւղիւ երկիր պագանեմք: Զսուրբ, զհրաշալի եւ զյաղթող զյարութիւնդ քո օրհնեմք եւ փառաւորեմք, եւ քեզ մատուցանեմք զօրհնութիւն եւ զփառս, ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Սաղմոս 43
Պ Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ, առ Աստուած, որ ուրախ առնէ զմանկութիւն իմ:
Ս Դատ արա ինձ Աստուած, եւ իրաւ արա ինձ ի դատաստանի իմում:
Պ Յազգէ որ ոչ սուրն, ի մարդոյ մեղաւորէ նենգաւորէ փրկեա՛ զիս:
Ս Դու Աստուած հզօրիչ իմ ես, ընդէ՞ր մոռացար զիս, ընդէ՞ր տրտում գնամ ես ի նեղել թշնամւոյ իմոյ:
Պ Առաքեա, Տէր, զլոյս քո եւ զճշմարտութիւն քո. զի առաջնորդեսցեն ինձ եւ հանցեն զիս ի լեառն սուրբ եւ ի յարկս քո:
Ս Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ, առ Աստուած, որ ուրած առնէ զմանկութիւն իմ:
Պ Խոստովան եղեց քեզ օրհնութեամբ, Աստուած, Աստուած իմ:
Ս Արդ` ընդէ՞ր տրտում ես, անձն իմ, կամ ընդէ՞ր խռովես զիս. յուսա առ Աստուած, խոստովանեա նմա, փրկիչ երեսաց իմոց Աստուած է:
Պ Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Ս Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն: Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք: Օրհնեցուք զՀայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ արժանի արար զմեզ կալ ի տեղւոջ փառաբանութեան, եւ երգել զերգս հոգեւորս: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա:
Պ Ի յարկի սրբութեան եւ ի տեղւոջ փառաբանութեան, հրեշտակաց բնակարանիս եւ մարդկան քաւարանիս, առաջի աստուածընկալ եւ պայծառացեալ սուրբ նշանացս եւ սուրբ սեղանոյս. խոնարհեալ երկիւղիւ երկիր պագանեմք, զսուրբ զհրաշա լի եւ զյաղթող յարութիւնդ քո օրհնեմք եւ փառաւորեմք: Եւ քեզ մատուցանեմք զօրհնութիւն եւ զփառս ընդ Հօր եւ ընդ Հոգւոյդ Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Մեղեդի
Յայս յարկ նուիրանաց ուխտի Տեառն տաճարիս, ժողովեալքս աստանօր ի խորհուրդ պաշտման պաղատանաց առաջիկայ սուրբ պատարագիս:
Ննջեցելոց – Յորժամ մտցես ի սուրբ խորանն, անդ յիշեսցես զմեր ննջեցեալսն: Յորժամ առնես
զպատարագն, յիշեա՛ եւ զիս զբազմամեղս:
Զատկին – Ի գերեզմանն յարուցելոցն անմահին` այսօր գոչէր հրեշտակն երկնային. Յարեաւ
Քրիստոս, զարթեաւ Քրիստոս` ի կոյս գերեզմանէն, ի լոյս գերեզմանէն:

Առաջադրութիւն
Ս Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկալ, կեցո եւ ողորմեա:
Պ Յիշատակ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:
Յաղագս յիշատակի փրկագործ տնօրէնութեան Տեառն